OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující bere na vědomí zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující může při dokončení každé objednávky udělit prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a tento souhlas může být kdykoliv odvolán.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 24 měsíců nebo po dobu existence uživatelského účtu Kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem/v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
   3. odvolat udělený souhlas se zpracováním,
   4. žádat výmaz svých osobních údajů.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.